Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle huidige en toekomstige aanbiedingen met betrekking  tot producten uit de IVN Winkel van Stichting IVN, hierna te noemen IVN.
 2. Alle aanbiedingen, waaronder inbegrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij.
 3. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W.
 4. IVN behoudt zich het recht voor bestelde hoeveelheden aan te passen aan de geldende verpakkingseenheden.
 5. De werkelijk gemaakte verzendkosten worden per order in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van volume, gewicht en afmetingen.
 6. Alle goederen worden verzonden voor risico van de besteller. Indien de ontvangen pakketten niet in goede staat zijn aangeleverd, dient de ontvanger dit bij aftekening bij de vervoerder te melden. Tevens dient dit binnen 24 uur te worden meegedeeld aan IVN.
 7. Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, te geschieden.
 8. De aansprakelijkheid van IVN is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van IVN.
 9. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de koper ter zake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.
 10. De gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen door IVN worden uitgevoerd. Afwijkingen geven de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
 11. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van IVN, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft Veldwerk Nederland het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 12. Als omstandigheden, als genoemd in artikel 11, gelden onder andere: niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers, in- en uitvoerverboden, maatregelen van een Nederlandse en/of vreemde overheidsorgaan die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, werkstakingen en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, werkstakingen en/of bedrijfsbezetting, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport en brand.
 13. IVN is, behoudens  het bepaalde in het artikel negen, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de koper uit de met IVN gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De koper vrijwaart IVN te dezer zake tegen aanspraken van derden.
 14. IVN behoudt het eigendom van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van alle door hem aan de koper geleverde goederen.
 15. Indien IVN door een betalingsachterstand van een koper genoodzaakt is de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, zullen alle vorderingskosten, vermeerderd met wettelijke rente, aan de koper in rekening worden gebracht.
 16. Indien de koper de opeisbare vorderingen niet heeft betaald, is IVN gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de goederen terug te nemen, de koper is verplicht Veldwerk Nederland in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn ondermening in gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van IVN om van de koper schadevergoeding te vorderen.
 17. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de koper heeft IVN het in artikel 16 omschreven recht.
 18. Doorverkoop van goederen van IVN is zonder schriftelijke toestemming van IVN niet toegestaan, behalve als dit binnen de normale bedrijfsvoering van de koper gebruikelijk is.
 19. Inkoopvoorwaarden van de koper zijn niet van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 20. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 21. Indien de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden, zullen geen nieuwe leveringen geschieden.
 22. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 23. Leverings- en betalingscondities volgen de algemene verkoopvoorwaarden van Kamer van Koophandel  en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bedenktijd/herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.